Page 6 - 4.DNS20
P. 6

- 107 -


         ขั้นตอนการเพิ่มโดเมนเนมส าหรับผู้ดูแลระบบ

            1. ผู้ดูแลระบบติดตั้งโปรแกรม Putty ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Putty (สามารถ Download
         Putty ได้จาก https://www.putty.org ) การเพิ่มโดเมนเนมจะใช้โปรแกรม Putty เพื่อการเชื่อมต่อเข้าถึง

         ระบบ โดเมนเนม


            2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน      (ไอคอนโปรแกรม Putty) จะแสดงโปรแกรมดังรูป

                         รูปแสดงหน้าต่างโปรแกรม Putty
                                       คู่มือการใช้งาน การเพิ่มโดเมนเนม :เอกภพ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11