Page 4 - 4.DNS20
P. 4

- 105 -


         ขั้นตอนการขอโดเมนเนมส าหรับหน่วยงานและบุคลากร


                              /              1. หน่วยงานหรือบุคลากรที่ต้องการขอโดเมนเนม ต้องท าหนังสือราชการผ่านผู้บริหารของหน่วยงาน

         พร้อมแนบรายละเอียดที่ต้องการและเหตุผลในการขอใช้บริการ และจะสามารถขอโดเมนเนมภายใต้ โดเมน

         ubru.ac.th ที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของโดเมนได้เท่านั้น เช่น xxx.ubru.ac.th หรือ xxx.xxx.ubru.ac.th
              2. ส่งหนังสือที่ขอใช้บริการโดเมนเนมที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อด าเนินการตามขั้นตอน

              3. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าการตรวจสอบข้อมูล
              4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการพิจารณา

         อนุมัติ

              5. เมื่อผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์อนุมัติแล้วผู้รับผิดชอบจะด าเนินการเพิ่มด าเนินการเพิ่มโดเมน
         เนมตามเงื่อนไขที่ก าหนด

              6. แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ ในกรณีที่ไม่อนุมัติการขอใช้บริการโดเมนเนม ผู้ได้รับมอบหมายจะ

         ด าเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการว่าไม่อนุมัติด้วยเหตุผลใด เช่น โดเมนนี้มีการใช้งานแล้ว, ชื่อไม่เหมาะสมหรือส่อไป
         ในทางที่จะผิดกฎหมาย


                                       คู่มือการใช้งาน การเพิ่มโดเมนเนม :เอกภพ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9