Page 10 - 4.DNS20
P. 10

- 111 -


              9. เมื่อใส่ username แล้วให้กด Enter จะขึ้นข้อความให้ใส่รหัสผ่าน (Password) ดังรูป
              รูปแสดงหน้าต่างเชื่อมต่อ การใส่ค่า username และ password โดยโปรแกรม Putty


         เมื่อใส่รหัสผ่าน (Password) เรียบร้อยแล้วให้กด Enter หากใส่ข้อมูลถูกต้องก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้


            10. เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ลักษณะหน้าตาของโปรแกรมแสดงดังภาพ ซึ่งจะเหมือนโปรแกรมที่รันบนดอส

         โดยมีเคอเซอร์สีเขียวรอรับค าสั่งอยู่บนหน้าจอ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าระบบเพื่อเพิ่มโดเมนเนมโดยย้าย
         ไดเรคทอรี่ จาก /root (~#) ไปยังไดเรคทอรี่ /etc/bind ด้วยการพิมพ์ค าสั่ง # cd /etc/bind ในระบบ ตรงที่

         เคอเซอร์กระพริบอยู่

                    รูปแสดงจุดเคอเซอร์กระพริบ ที่อยู่ที่ไดเรคทอรี่ /root (~#)                                       คู่มือการใช้งาน การเพิ่มโดเมนเนม :เอกภพ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15