Page 1 - 4.DNS20
P. 1

คู่มือการปฏิบัติงานการเพิ่มโดเมนเนม

                    สำหรับผู้ดูแลระบบ                             โดย                      นายเอกภพ บุตรศรี

                ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี
                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


                                   (ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. 2564)
   1   2   3   4   5   6