Page 4 - UBRU_SMART_WIFI-NOTEBOOK-EDIT
P. 4

-3-


             2.2 จะปรากฏหน้าจอให้ใส่ User Name และ Password ให้ใส่ User Name และ Password แล้วกด
        ปุ่ม เข้าร่วม

               User Name : e-mail@ubru.ac.th (เช่น std.xxxxxxxxxxx@ubru.ac.th)

               Password : วัน/เดือน/ปีเกิด (เช่น 01012564)


               2.3 ให้กด ด าเนินการต่อ เพื่อยืนยันความถูกต้องของใบรับรอง

               2.4 สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI ได้แล้ว
   1   2   3   4   5   6   7   8   9