Page 3 - UBRU_SMART_WIFI-NOTEBOOK-EDIT
P. 3

-2-


             1.4 เมื่อปรากฎหน้าจอดังภาพให้กดปุ่ม CONNECT เพื่อเชื่อมต่อ จะปรากฎสถานะการเชื่อมต่อเป็น
        Connected แสดงว่าสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI ได้แล้ว
           2. ระบบปฏิบัติการ MAC OS
             2.1 เลือกเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI ที่ชื่อ @UBRU_SMART_WIFI ดังรูป
   1   2   3   4   5   6   7   8