Page 2 - UBRU_SMART_WIFI-NOTEBOOK-EDIT
P. 2

คู่มือการใช้งานระบบ Login เข้าใช้งาน Internet

                        ส าหรับ @UBRU_SMART_WIFI        อุปกรณ์ประเภทเครื่อง PC / Notebook
           1. ระบบปฏิบัติการ Windows 10

             1.1 คลิกขวาที่ไอคอนการเชื่อมต่อ WiFi ที่ทากส์บาร์


             1.2 เลือกเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI ที่ชื่อ @UBRU_SMART_WIFI ดังรูป
             1.3 จะปรากฏหน้าจอให้ใส่ User Name และ Password ให้ใส่ User Name และ Password แล้วกด
        ปุ่ม OK    User Name : e-mail@ubru.ac.th (เช่น std.xxxxxxxxxxx@ubru.ac.th)

               Password : วัน/เดือน/ปีเกิด (เช่น 01012564)
   1   2   3   4   5   6   7