Page 10 - UBRU_SMART_WIFI-NOTEBOOK-EDIT
P. 10

-9-


             3.12  เมื่อตั้งค่าตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วเลือก เชื่อมสัญญาณ WIFI ชื่อ @UBRU_SMART_WIFI             3.13 จะปรากฏหน้าจอให้ใส่ User Name และ Password ให้ใส่ User Name และ Password

        แล้วกดปุ่ม OK
               User Name : e-mail@ubru.ac.th (เช่น std.xxxxxxxxxxx@ubru.ac.th)

               Password : วัน/เดือน/ปีเกิด (เช่น 01012564)
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15