Download คู่มือการปฏิบัติงาน

  • คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ (มะลิวรรณ) ลิงก์ดาวน์โหลด
  • คู่มือการใช้งานระบบอีเมลล์ (E-mail) ของนักศึกษาและบุคลากร (วันเฉลิม) ลิงก์ดาวน์โหลด
  • คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบกล้องวงจรปิด (พัชรพงษ์) ลิงก์ดาวน์โหลด
  • คู่มือการปฏิบัติงานการเพิ่มโดเมนเนมสำหรับผู้ดูแลระบบ (เอกภพ) ลิงก์ดาวน์โหลด
  • คู่มือการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายเบื้องต้น (เอกภพ) ลิงก์ดาวน์โหลด
  • คู่มือการแก้ปัญหาไม่สามารถ Update โปรแกรม MIS (ภุชงค์) ลิงก์ดาวน์โหลด
  • คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบจองรายวิชาเรียนและระบบจัดการชั้นเรียน (UBRURegister Account) (จักรพงศ์) ลิงก์ดาวน์โหลด
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี