ขั้นตอนการติดต่อขอ Microsoft License ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

    เมื่อพนักงานหรือคณาจารย์ต้องการขอติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows หรือ Microsoft Office ที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ของมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อได้โดยตรงที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมกรอกแบบฟอร์มการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ Microsoft Volume License ให้ครบถ้วน และนำส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Windows หรือ Microsoft Office และติดตั้ง License ให้

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอ Microsoft License

ขั้นตอนการติดต่อ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี