ขั้นตอนการติดต่อซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ IT Clinic ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

     เมื่อคอมพิวเตอร์ของบุคลากรหรือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ สามารถนำมาติดต่อขอใช้บริการ IT Clinic ของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้โดยกรอกแบบฟอร์มแล้วยื่นกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้บริการ เจ้าของเครื่องต้องสำรองข้อมูลให้เรียบร้อย เมื่อข้อมูลสูญหายศูนย์คอมพิวเตอร์จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะหน่วยงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดีเท่านั้น

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอใช้บริการ IT Clinic

ขั้นตอนการติดต่อ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี