ขั้นตอนการติดต่อขอดูกล้องวงจรปิด ของนักศึกษา/บุคลากร/บุคคลภายนอก

การติดต่อขอดูกล้องวงจรปิด( CCTV ) ของมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อขอดูได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยนำสำเนาเอกสารหลักมายื่นดังนี้
   1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   2.สำเนาใบแจ้งความ

พร้อมกรอกแบบฟอร์มขอดูกล้องวงจรปิดให้ถูกต้องครบถ้วน

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอดูกล้องวงจรปิด

ขั้นตอนการติดต่อ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี