ขั้นตอนการติดต่อปัญหาการใช้งานระบบ Login เข้าใช้งาน Internet ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

     กรณีที่เป็นบุคลากรใหม่หรือยังไม่มี User Login Internet ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำส่งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ http://cc.ubru.ac.th/cc.ubru/images/download/form-cc-01.pdf

    อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาการ Login เข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่ได้ สามารถมาติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่มาด้วยทุกครั้ง

ตัวอย่างแบบฟอร์มอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการติดต่อ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี