ติดต่อระบบ Login ใช้งาน Internet

เมื่อนักศึกษามีปัญหาการ Login เข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ให้มาติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์โดยตรง โดยเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาด้วยทุกครั้ง และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ตัวอย่างแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

ขั้นตอนการติดต่อ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี