รายละเอียดกิจกรรม

ผศ.ดร.กชกร เจตินัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

     ผศ.ดร.กชกร  เจตินัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ครั้งที่  1/2564 วันอังคารที่ 26  มกราคม  2564 เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ (30.106) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี