รายละเอียดกิจกรรม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

     ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ท่านรองอธิการบดี และท่านผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้การต้อนรับบุคลากรในครั้งนี้  
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี