รายละเอียดกิจกรรม

งานสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบจองยานพาหนะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”

     งานสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบจองยานพาหนะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานระบบจองยานพาหนะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 30.209 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี