วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

ทันโลก ทันสมัย ด้วยการใช้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


วิสัยทัศน์

สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริการและจัดการศึกษา คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการห้องปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์ เพื่อการอบรมและศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

วัตถุประสงค์
1.สร้างและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน และการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ให้บริการดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3.ส่งเสริมให้มีการนำสื่อคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลและค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ 
4.พัฒนาเครือข่ายข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี