ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์

     ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการการประสานงาน ให้คำปรึกษา วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต รวมทั้งจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549 เป็นส่วนงานภายในและมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และแบ่งส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ออกเป็น 3 งาน คือ 1. งานบริหารทั่วไป 2. งานบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 3. งานบริการสารสนเทศ โดยมีนายนันทยุทธ์ ละม้ายจีน เป็นผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 จนถึงปัจจุบัน ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 30) หน้าที่ : พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริการและจัดการศึกษา คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Computer Center 2016 - 2021
( ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 3200    Email : ccubru@ubru.ac.th

Facebook Fanpage

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี