คลิก เพื่อ Download แบบฟอร์มขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมชุดออฟฟิศของ Microsoft (แบบ Volume License Microsoft) สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
คลิกเพื่อ Download แบบฟอร์มขอลงทะเบียน
คลิกเพื่อดูคู่มือการใช้งานระบบ Login Internet ของมหาวิทยาลัย

 

กิจกรรมศูนย์คอมพิวเตอร์

 

Copyright © 2016 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์: 34000